News

House-design

บ้านคือวิมานของเรา… แต่ถ้าก่อนออกแบบบ้านเราไม่คำนึงถึงปัจจัย 4 ข้อนี้ ก่อนที่จะทำการออกแบบบ้านก็อาจจะออกมาอย่างไม่สมบูรณ์ ทิศทางแดด–ลม